GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Úvodní informace
Tento dokument obsahuje informace o zpracování osobních údajů poskytované subjektům osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, jinak též nařízení GDPR).

Totožnost a kontaktní údaje správce
Správcem osobních údajů je JUDr. Ing. Martina Kačerová, advokát (dále jen „advokát“), IČ: 71463941, DIČ: CZ7753080357, evidenční č. ČAK: 11250, se sídlem: U První baterie 2046/47, 162 00 Praha 6, tel.: +420 605 218 197, e-mail: martina@kacerova.cz.

Účel a právní základ zpracování osobních údajů
Advokát zpracovává osobní údaje zejména za účelem poskytování právních služeb svým klientům. Zpracování osobních údajů se řídí zásadami stanovenými nařízením GDPR, především v čl. 5 nařízení GDPR. Zpracování se neprovádí automatizovaně. Na osobní údaje, stejně jako na jiné skutečnosti, o nichž se advokát dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb, se vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti advokáta.

Právním základem zpracování osobních údajů v souladu s nařízením GDPR je zejména plnění smluv, jejichž smluvní stranou jsou subjekty údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost takových subjektů údajů. V takovém případě je poskytování osobních údajů smluvním požadavkem a subjekt údajů má povinnost osobní údaje poskytnout. Při neposkytnutí těchto údajů nemůže být smlouva mezi advokátem a klientem uzavřena.

Osobní údaje jsou dále zpracovávány z titulu plnění právních povinností, které se na advokáta vztahují (zejména právních povinností stanovených zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii), plnění úkolů prováděných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterými je advokát pověřen, a nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů advokáta či třetí strany – klienta. Takovými oprávněnými zájmy advokáta či třetí strany – klienta je zejména ochrana práv a právem chráněných zájmů klienta či advokáta.

Osobní údaje poskytnuté subjekty údajů prostřednictvím těchto webových stránek (za účelem odběru novinek) jsou zpracovávány na základě souhlasu uděleného subjektem údajů. Subjekt údajů má v takovém případě právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Kategorie dotčených osobních údajů
Zpracovávanými osobními údaji jsou zejména jméno, datum narození, rodné číslo, číslo osobního dokladu, IČO, DIČ, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, rodinný stav a rodinná situace, finanční situace, číslo bankovního účtu, údaje o probíhajících/ukončených/hrozících soudních/exekučních/správních řízeních a údaje o případných trestních řízeních a trestních věcech.

Příjemci osobních údajů
Advokát zpřístupňuje osobní údaje pouze oprávněným příjemcům, kterými mohou být zaměstnanci advokáta nebo jednotliví zpracovatelé osobních údajů, kteří jsou vázáni obdobnou povinností mlčenlivosti, jakou má advokát, případně orgánům veřejné moci za účelem ochrany práv a právně chráněných zájmů klienta či advokáta.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které správce nedokáže zajistit vlastními silami, využívá služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s nařízením GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

SmartSelling a.s. – email marketing, fakturace

Facebook – FB pixel

Google – Google Analytics

GOPAY s.r.o. – platební brána

Cookies
Stránka www.martinakacerova.cz používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé soubory, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky.

Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.

Koho využíváme pro zpracování?

1. Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovávány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

2. Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., se sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovávány společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Doba uložení osobních údajů
Doba uložení osobních údajů vyplývá z povinností advokáta, které mu jsou uloženy právními a stavovskými předpisy, zejména zákonem o advokacii, zákonem o účetnictví, daňovým řádem aj. V případě poskytování právních služeb je advokát povinen uchovávat osobní údaje po dobu 5 let ode dne, kdy ukončil poskytování právních služeb. V případě správy cizího majetku, včetně přijímání peněz a listin do úschovy, je advokát povinen uchovávat osobní údaje po dobu 10 let od ukončení správy.

Zdroj osobních údajů
Osobní údaje třetích osob, které nejsou poskytnuty přímo klientem – subjektem údajů, jsou získávány od klientů, od soudů a ze soudních spisů, od správních úřadů, od svědků a znalců, z veřejných rejstříků a z dalších veřejně přístupných informací.

Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má právo získat od advokáta potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v tomto dokumentu.

Subjekt údajů má právo na to, aby advokát bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Subjekt údajů má právo na to, aby advokát bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud jsou dány důvody stanovené v nařízení GDPR a pokud není jejich zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, pro splnění právní povinnosti, která se na advokáta vztahuje, nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Subjekt údajů má právo na to, aby advokát omezil zpracování jeho osobních údajů v případech uvedených v nařízení GDPR. Takové údaje mohou být následně zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl advokátovi, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu advokát bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu subjektu údajů nebo na smlouvě s advokátem.

Subjekt údajů má právo kdykoli vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech advokáta nebo třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Advokát vyřizuje žádosti v souladu s nařízením GDPR a je připraven realizovat práva subjektů údajů. Výše uvedená práva subjektů údajů však mohou být omezena z důvodů vyplývajících z právních a stavovských předpisů vztahujících se na výkon advokacie, zejména s ohledem na zákonnou povinnost mlčenlivosti advokáta.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů jsou porušeny právní předpisy, má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).