Můj tým


Libor Fidler

Mgr. et Mgr. Libor Fidler

Libor absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2014. Od roku 2019 působí jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Martiny Kačerové. Specializuje se na novostavby, daňové otázky a další oblasti práva.

Před studiem práv získal magisterský titul v oboru anglická filologie a česká filologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a působil dlouhou dobu jako překladatel. Má bohaté zkušenosti mimo jiné s překlady právních textů z češtiny do angličtiny a opačně.

Libor se domluví česky a anglicky, částečně také polsky a rusky.


Mgr. Aleš Neuman

Mgr. Aleš Neuman

Mgr. Aleš Neuman vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2012 získal titul Mgr. V letech 2008 až 2009 absolvoval studijní pobyt na Univerzitě Bayreuth v Německu. Od roku 2009 působí v advokacii, nejdříve jako právní asistent a advokátní koncipient, od roku 2016 jako samostatný advokát.

Aleš má dlouholetou praxi ve všech hlavních oborech advokátní činnosti, zejména pak v právu nemovitostí, korporátním právu, insolvenčním právu, vymáhání pohledávek a exekučním řízení, trestním právu, rodinném právu, správním právu se zaměřením na právo stavební, a procesním právu včetně zastoupení před soudy všech stupňů v rámci civilního, správního i trestního řízení. Zastupoval klienty v soudních sporech o desítky milionů korun zejména v oblasti stavebnictví a v trestním řízení obhajoval klienty v rámci závažných a široce mediálně sledovaných kauz v oblasti kriminality bílých límečků a trestní odpovědnosti právnických osob.

V oboru nemovitostního práva se věnoval a věnuje komplexnímu právnímu zabezpečení developerských projektů, přípravě kupních smluv a provádění advokátní úschov, přípravě prohlášení vlastníka a komplexních služeb pro společenství vlastníků a bytová družstva. Rovněž má podstatnou praxi v oboru stavebního práva, a to jak při zastupování stavebníků, tak i ostatních účastníků stavebních řízení.

Aleš hovoří česky, anglicky a částečně německy.


Mgr. et Mgr. Šárka Podlešáková

Šárka vystudovala obor Právo na Právnické fakultě Univerzitě Palackého v Olomouci, a to současně s oborem Politologie a evropská studia. Advokacii se začala věnovat již během studia. Samostatným advokátem je od roku 2013.

V počátku své právní praxe měla Šárka možnost získat bohaté zkušenosti v poskytování právních služeb zejména nadnárodním korporacím a zavedeným společnostem úspěšně působícím na českém trhu. Postupem čase se však více začala zabývat zejména pomoci fyzickým osobám při ochraně jejich zájmů v každodenním životě i nestandardních situacích.

Šárka je Vám k dispozici při řešení všech životních situací v oblasti práva občanského a zejména práva nemovitostí, včetně úschovy kupní ceny. Nevyhýbá se ani náročnému oboru rodinného práva.

V případě jakýchkoliv problémů, vždy primárně hledá smírné řešení, které je efektivnější a méně časově i finančně náročně. Prioritou její práce je dosažení oboustranně přijatelné dohody, nikoli podávání žalob. Vždy hledá smírná východiska a teprve není-li dohoda reálná, dá Vám jasné doporučení, zda se pustit do soudního sporu.

Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce.


Mgr. Barbora Vilímková, advokátka

Mgr. Barbora Vilímková, advokátka

Barbora Vilímková vystudovala právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V advokacii působí od roku 2010, z toho od roku 2017 jako samostatná advokátka. Barbora se specializuje na spory a zastupování v soudním řízení a to v zejména v oblastech práva občanského, obchodního a práva nemovitostí. Zároveň poskytuje právní podporu obchodním společnostem a jiným podnikatelským subjektům. Barbora má bohaté zkušenosti s oblastí práva smluvního, která napomáhá v první řadě sporům předejít.

Barbora Vilímková zastupovala klienty v civilních soudních řízeních a rozhodčích řízeních v hodnotě stovek milionů korun a to v rámci různých závazkových vztahů, při uplatnění náhrady škody i vydání bezdůvodného obohacení. Vedla strategii celého procesu a byla úspěšná i v řízení u Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu. Při obhajobě v trestním řízení Barbora u řady klientů prosadila uložení alternativního trestu či zproštění obžaloby. U sporů týkajících se nemovitostí pomohla Barbora obhájit nároky klientů ještě v rámci předsoudního vyjednávání, čímž pomohla ušetřit nejen jejich čas, ale i nemalé finanční prostředky.