Obchodní podmínky

pro poskytování digitálního obsahu prostřednictvím rozhraní webové stránky https://kacerova.cz/

JUDr. Ing. Martina Kačerová, advokát

se sídlem U první baterie 2046/47, 162 00 Praha 6

IČ: 71463941, ev. č. ČAK: 11250

tel.: +420 605 218 197, e-mail: martina@kacerova.cz

 

1.          Úvodní ustanovení
1.1        Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) poskytovatele, kterým je JUDr. Ing. Martina Kačerová, advokát, se sídlem U první baterie 2046/47, 162 00 Praha 6, identifikační číslo: 71463941, evidenční číslo ČAK: 11250, tel.: +420 605 218 197, e-mail: martina@kacerova.cz (dále jen „poskytovatel“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se  smlouvou nebo na základě smlouvy o poskytování digitálního obsahu (dále jen „smlouva“), kterou mezi sebou uzavírají poskytovatel a jiná fyzická nebo právnická osoba (dále jen „uživatel“) prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“) umístěné na internetové adrese https://kacerova.cz/.

1.2        Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem. Je-li smluvní stranou spotřebitel (fyzická osoba, která uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

1.3        Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování digitálního obsahu uvedeného na webovém rozhraní (dále jen „produkt“).

1.4        Ve smlouvě je možné sjednat ustanovení odchylná od obchodních podmínek. Odchylná ustanovení ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

2.          Uzavření smlouvy
2.1        Předmětem smlouvy je jednorázové poskytnutí, resp. prodej a koupě produktu zobrazeného na webovém rozhraní.

2.2        Webové rozhraní obsahuje označení produktu, popis jeho hlavních vlastností a cenu, včetně informace o tom, zda je cena s DPH či bez DPH, a o všech souvisejících poplatcích. Je-li účtována DPH, je v případě uvedení ceny bez DPH vždy uvedena i cena s příslušnou sazbou DPH. Cena je vždy uvedena i v objednávkovém formuláři. Nabídka prodeje a cena produktu zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na webovém rozhraní.

2.3        Pro objednání produktu vyplní uživatel objednávkový formulář na webovém rozhraní. Podrobnosti o možnosti objednání produktu jsou uvedeny u každého produktu na webovém rozhraní.

2.4        Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném produktu a jeho ceně, včetně uvedení daní a poplatků, o způsobu úhrady kupní ceny, o ujednaném způsobu doručení a o nákladech spojených s dodáním, jsou-li účtovány. U digitálního obsahu náklady na dodání účtovány nejsou. Objednávkový formulář dále vždy obsahuje informace o uživateli.

2.5        Před odesláním objednávky má uživatel možnost zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil, aby mohl zjistit a případně opravit chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.6        Objednávku odešle uživatel kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky potvrdí uživateli její obdržení e-mailem, a to na e-mailovou adresu uživatele uvedenou v objednávce. Přílohou potvrzení objednávky jsou tyto obchodní podmínky ve formátu PDF nebo obdobném.

2.7        Odesláním objednávky uživatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Uživatel tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Poskytovatel vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

2.8        Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká doručením potvrzení objednávky na e-mailovou adresu uživatele. Od tohoto okamžiku vznikají mezi poskytovatelem a uživatelem vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

2.9        Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) se neliší od základní sazby a uživatel si je hradí sám.

2.10     Smlouvu lze uzavřít v českém nebo anglickém jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce.

2.11     Smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu poskytovatele po dobu 5 let od jejího uzavření za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná.

2.12     Poskytovatel je povinen poskytnout či dodat produkt, který si uživatel objednal, a uživatel se zavazuje produkt převzít a zaplatit poskytovateli kupní cenu.

2.13     Uživatel nabývá vlastnické právo k produktu zaplacením celé jeho kupní ceny.

2.14     Uživatel je srozuměn s tím, že digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, aby měl uživatel k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu DOCX, PDF a obdobnými, případně přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy (digitální prostředí). Za propojení digitálního obsahu s digitálním prostředím uživatele nese odpovědnost uživatel.
Požadavky na otevření PDF souborů:
Doporučený software Adobe Reader v aktuální verzi (zdarma dostupný na https://get.adobe.com/cz/reader/otherversions/).
Požadavky na otevření editovatelných souborů (.doc, .docx):
Doporučený software Microsoft Office v aktuální verzi, LibreOffice v aktuální verzi (zdarma dostupný na https://www.libreoffice.org/).
Uživatel bere na vědomí, že nedostupnost nebo špatná kvalita přenosu může být ovlivnitelná rychlostí internetového připojení.

 

3.          Cena produktu a platební podmínky
3.1        Poskytovatel vystaví k platbě prováděné na základě smlouvy uživateli fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení produktu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty.

3.2        Cenu produktu a případné náklady spojené s dodáním produktu dle smlouvy může uživatel uhradit poskytovateli následujícími způsoby:

·       bezhotovostně převodem na bankovní účet poskytovatele uvedený v objednávkovém formuláři a na faktuře;

·       bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay.

3.3        Uživatel je při úhradě kupní ceny bezhotovostním převodem povinen uvést správný variabilní symbol platby, jinak poskytovatel nebude schopen platbu identifikovat a poskytnout včas požadované plnění.

3.4        Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření smlouvy (od data vystavení faktury), není-li uvedeno jinak. Závazek uživatele uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.5        Platba je jednorázová. Poskytovatel nepožaduje od uživatele zálohu či jinou obdobnou platbu. Poskytovatel však vyžaduje uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním produktu uživateli.

 

4.          Zpřístupnění digitálního obsahu
4.1        U digitálního obsahu se dodáním rozumí zaslání odkazu (URL adresy) ke stažení digitálního obsahu ze strany poskytovatele na e-mailovou adresu uživatele uvedenou v objednávkovém formuláři. Odeslání tohoto odkazu na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem se považuje za splnění závazku poskytovatele zpřístupnit produkt uživateli.

4.2        Odkaz ke stažení digitálního obsahu poskytne poskytovatel uživateli až po zaplacení celé kupní ceny, a to nejpozději do tří dnů, není-li uvedeno jinak.

4.3        Odkaz ke stažení digitálního obsahu může mít omezenou platnost. Pokud tomu tak bude, bude tato informace uvedena v e-mailové zprávě.

 

5.          Zabezpečení a ochrana autorských práv
5.1        Zpřístupněný odkaz ke stažení digitálního obsahu je určen pouze pro osobní potřebu uživatele. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně poskytnutého odkazu ke stažení digitálního obsahu. Uživatel není oprávněn umožnit využívání odkazu ke stažení digitálního obsahu třetím osobám. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za zneužití odkazu ke stažení digitálního obsahu třetí osobou.

5.2        Některé produkty, které poskytovatel prostřednictvím webového rozhraní prodává (elektronické knihy, příručky), včetně jejich obsahu a zpracování, podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být uživateli poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Uživatel odpovídá poskytovateli za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.

 

6.          Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele
6.1        Je-li uživatel spotřebitelem, má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace produktů. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy i v dalších případech stanovených zákonem nebo smlouvou.

6.2        Uživatel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči poskytovateli. Prohlášení o odstoupení od smlouvy musí být odesláno uživatelem poskytovateli ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od smlouvy může uživatel využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Oznámení o odstoupení od smlouvy může uživatel zaslat na adresu nebo e-mailovou adresu poskytovatele uvedenou v těchto obchodních podmínkách a ve vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy.

6.3        V případě odstoupení od smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami se smlouva od počátku ruší.

6.4        Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy o dodání digitálního obsahu, nenese žádné náklady, pokud nebyl digitální obsah dodán na hmotném nosiči a poskytovatel jej dodal před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ačkoliv spotřebitel o to výslovně nežádal nebo nevzal výslovně na vědomí, že mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne, nebo poskytovatel nepředal spotřebiteli potvrzení o uzavřené smlouvě v textové podobě, včetně případného údaje, že spotřebitel výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy.

6.5        V případě platného odstoupení od smlouvy vrátí poskytovatel peněžní prostředky přijaté od uživatele stejným způsobem, jakým byly obdrženy, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

7.          Odstoupení od smlouvy ze strany poskytovatele
7.1        Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana porušila smlouvu podstatným způsobem. Pro účely těchto obchodních podmínek se za podstatné porušení smlouvy považuje:

  • ·        prodlení uživatele s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady (splátky) více jak 10 dnů po době splatnosti;
  • ·        porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 Zabezpečení a ochrana autorských práv obchodních podmínek) ze strany uživatele.

 

8.          Práva a povinnosti z vadného plnění, reklamace
8.1        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku a případně ustanoveními zákona o ochraně spotřebitele).

8.2        Poskytovatel odpovídá uživateli za to, že produkt při převzetí nemá vady. V případě, že produkt při převzetí není ve shodě se smlouvou, má uživatel právo na to, aby poskytovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl produkt do stavu odpovídajícího smlouvě.

8.3        Vadu produktu uplatňuje uživatel u poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, uplatní ji uživatel bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let od převzetí produktu.

8.4        Pro reklamaci nás prosím kontaktujte e-mailem na adrese info@kacerova.cz. Součástí reklamace by mělo být přiložení dokladu o koupi a popis závady. O způsobu vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.

8.5        Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se poskytovatel s uživatelem nedohodnou na delší lhůtě.

8.6        Právo z vadného plnění uživateli nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo uložením produktu. Dále uživateli práva z vadného plnění nenáleží v případě neprovedených aktualizací. Poskytovatel rovněž neodpovídá za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího digitálního prostředí (tedy v případě, že uživatel nemá potřebné technické a programové vybavení nebo síťové připojení uvedené v těchto obchodních podmínkách). Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího digitálního prostředí, má uživatel zákonnou povinnost poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost v míře, kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou pro uživatele co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti má uživatel práva z vadného plnění jen tehdy, prokáže-li, že digitální obsah není ve shodě se smlouvou.

 

9.          Vyloučení odpovědnosti
9.1        Informace obsažené v našich produktech nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za použití informací uvedených v produktech uživatelem.

 

10.      Ochrana údajů
10.1     Poskytovatel se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat uživatele, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které uživatel zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci uživatele. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s uživatelem. Podrobnosti o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v samostatném dokumentu na internetové adrese https://kacerova.cz/gdpr/.

 

11.      Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
11.1     Spotřebitel má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora, jejíž internetové stránky mají adresu https://www.cak.cz.

11.2     Při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem ze smlouvy je možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.3     Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika (ESC ČR), se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz. ESC ČR se nezabývá spory, ve kterých mají strany sporu obvyklé bydliště v České republice.

 

12.      Závěrečná ustanovení
12.1     Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách poskytovatele specifikovaných v bodě 1.1.

12.2     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3     Stížnosti a připomínky spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi poskytovatelem a uživatelem, vyřizuje poskytovatel. Stížnosti může spotřebitel uplatnit na adrese info@kacerova.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace.

12.4     Veškeré právní spory vzniklé v souvislosti se smlouvou budou řešeny v občanském soudním řízení obecnými soudy České republiky.

12.5     Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, sjednávají strany, že se vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.6     Poskytovatel je jako advokát vázán stavovskými a etickými pravidly České advokátní komory. Informace o těchto pravidlech je možné získat na internetových stránkách České advokátní komory na https://www.cak.cz.

12.7     Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky kdykoli změnit. Smluvní vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem se řídí zněním obchodních podmínek účinným v okamžiku uzavření smlouvy.

12.8     Toto aktuální znění obchodních podmínek je platné a účinné od 6. ledna 2023.

 

V Praze dne 6. ledna 2023

Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: JUDr. Ing. Martina Kačerová, U První baterie 2046/47, 162 00 Praha 6, e-mail: martina@kacerova.cz

- Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

- Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

- Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

- Adresa spotřebitele/spotřebitelů

- Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

- Datum

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.